Тестирање софтвера у пракси

5665-testiranje-softvera-u-praksi

Књига Тестирање софтвера у пракси представља допринос употпуњавању релативно слабо покривене, а изузетно значајне области на нашем тржишту стручне литературе из области управљања информацијама и информационим технологијама.  Она је намењена широком кругу читалаца који се баве тестирањем или желе да науче нешто о овој области. Написана је тако да је могу користити сви од студената и почетника, до искусних професионалаца и предавача. Књига представља користан скуп информација за било кога ко се бави или намерава да се бави тестирањем софтвера.

У овој књизи су кроз пет поглавља описани основни концепти тестирања софтвера. У првом поглављу можете видети шта је тестирање, зашто је оно битно у процесу развоја софтвера, како изгледа процес тестирања и које су типичне улоге у тиму за тестирање. У другом поглављу можете видети више детаља о активностима у процесу тестирања, као и о начинима како се ове активности уклапају у процес развоја софтвера. У трећем поглављу је описано како се планирају активности тестирања, које су врсте, стратегије и методе које се користе приликом тестирања софтвера. Четврто поглавље објашњава како можете идентификовати начине којима се може тестирати систем на најефикаснији начин, како би тим за тестирање пронашао што је могуће више проблема у разумном року. Последње поглавље говори о активностима које се врше током тестирања система што укључује извршавање тестова према плану и дизајну, праћење статуса проблема који се решавају и слично.

Поред теорије тестирања у књизи можете наћи велики број практичних примера теорије тестирања и искустава из праксе која су уклопљена у једну целину како би се представио процес тестирања софтвера. Примери су углавном из области програмирања пословних апликација (већином интернет апликације) зато што се захтеви могу лако објаснити чак и читаоцима који немају искуства у оваквим апликацијама. За друге домене као што су научне апликације, програмирање игара, дистрибуирано програмирање или програмирање у реалном времену читалац би морао да има више предзнања, а детаљније објашњавање правила у овим доменима је ван опсега ове књиге. Иако примери не покривају остале домене, теоријски концепти који су објашњени на примеру пословних апликација могу се лако применити и на остале домене. Иако су у књизи представљени разни алати и апликације које се користе приликом тестирања, књига није везана за неки специфичан алат или програмски језик.

Ова књига не би требало да буде само литература за учење, него и практични приручник који би био од помоћи у свакодневном раду чланова тима за тестирање. Због тога је дат велики број примера из праксе како би читаоци могли лако да идентификују сличне проблеме, виде како су они решени у приказаним примерима и примене нешто слично у пракси. Процеси и методе тестирања који су описани у овој књизи представљају основу за успостављање доброг система контроле квалитета у софтверским компанијама.

Садржај

Предговор

1. Увод 
Појам тестирања 
Терминологија 
Историја тестирања 
Процес тестирања 
Улоге у тиму за тестирање

2. Тестирање као део процеса развоја софтвера 
Преглед процеса развоја софтвера 
Развој софтвера моделом водопада 
Коришћење В-Modelа током развоја софтвера 
Развијање софтвера по УП моделу 
Развијање софтвера у еволутивним моделима 
Развој софтвера агилним методологијама 
Развој заснован на тестирању (ТДД) 
Закључак 
Питања за проверу знања

3. Планирање процеса тестирања 
Пример процеса тестирања у софтверским пројектима 
Планирање 
Управљање конфигурацијом и променама 
Метрике 
Прилагођавање процеса тестирања потребама пројекта 
Дефинисање врста тестирања 
Планирање нивоа/грануларности теста 
Дефинисање метода тестирања 
Стратегије тестирања 
Алати за тестирање 
Формат тест плана 
Зрелост процеса тестирања 
Питања за проверу знања

4. Дизајнирање тестова 
Дефиниција дизајна теста 
Процес дизајна теста 
Тест подаци 
Тест случајеви 
Тест процедуре 
Тестирање система стратегијама црне кутије 
Тестирање система стратегијама беле кутије 
Упоредно тестирање 
Питања и задаци за вежбу

5. Спровођење тестирања 
Извршавање тестова 
Алати за тестирање 
Решавање проблема 
Критеријуми за завршетак тестирања 
Транзиција пројекта 
Зрелост активности извршавања тестова 
Вежбе

6. Додаци 
Речник термина 
Литература 
Индек