Testiranje softvera u praksi

5665-testiranje-softvera-u-praksi

Knjiga Testiranje softvera u praksi predstavlja doprinos upotpunjavanju relativno slabo pokrivene, a izuzetno značajne oblasti na našem tržištu stručne literature iz oblasti upravljanja informacijama i informacionim tehnologijama.  Ona je namenjena širokom krugu čitalaca koji se bave testiranjem ili žele da nauče nešto o ovoj oblasti. Napisana je tako da je mogu koristiti svi od studenata i početnika, do iskusnih profesionalaca i predavača. Knjiga predstavlja koristan skup informacija za bilo koga ko se bavi ili namerava da se bavi testiranjem softvera.

U ovoj knjizi su kroz pet poglavlja opisani osnovni koncepti testiranja softvera. U prvom poglavlju možete videti šta je testiranje, zašto je ono bitno u procesu razvoja softvera, kako izgleda proces testiranja i koje su tipične uloge u timu za testiranje. U drugom poglavlju možete videti više detalja o aktivnostima u procesu testiranja, kao i o načinima kako se ove aktivnosti uklapaju u proces razvoja softvera. U trećem poglavlju je opisano kako se planiraju aktivnosti testiranja, koje su vrste, strategije i metode koje se koriste prilikom testiranja softvera. Četvrto poglavlje objašnjava kako možete identifikovati načine kojima se može testirati sistem na najefikasniji način, kako bi tim za testiranje pronašao što je moguće više problema u razumnom roku. Poslednje poglavlje govori o aktivnostima koje se vrše tokom testiranja sistema što uključuje izvršavanje testova prema planu i dizajnu, praćenje statusa problema koji se rešavaju i slično.

Pored teorije testiranja u knjizi možete naći veliki broj praktičnih primera teorije testiranja i iskustava iz prakse koja su uklopljena u jednu celinu kako bi se predstavio proces testiranja softvera. Primeri su uglavnom iz oblasti programiranja poslovnih aplikacija (većinom internet aplikacije) zato što se zahtevi mogu lako objasniti čak i čitaocima koji nemaju iskustva u ovakvim aplikacijama. Za druge domene kao što su naučne aplikacije, programiranje igara, distribuirano programiranje ili programiranje u realnom vremenu čitalac bi morao da ima više predznanja, a detaljnije objašnjavanje pravila u ovim domenima je van opsega ove knjige. Iako primeri ne pokrivaju ostale domene, teorijski koncepti koji su objašnjeni na primeru poslovnih aplikacija mogu se lako primeniti i na ostale domene. Iako su u knjizi predstavljeni razni alati i aplikacije koje se koriste prilikom testiranja, knjiga nije vezana za neki specifičan alat ili programski jezik.

Ova knjiga ne bi trebalo da bude samo literatura za učenje, nego i praktični priručnik koji bi bio od pomoći u svakodnevnom radu članova tima za testiranje. Zbog toga je dat veliki broj primera iz prakse kako bi čitaoci mogli lako da identifikuju slične probleme, vide kako su oni rešeni u prikazanim primerima i primene nešto slično u praksi. Procesi i metode testiranja koji su opisani u ovoj knjizi predstavljaju osnovu za uspostavljanje dobrog sistema kontrole kvaliteta u softverskim kompanijama.

Sadržaj

Predgovor

1. Uvod 
Pojam testiranja 
Terminologija 
Istorija testiranja 
Proces testiranja 
Uloge u timu za testiranje

2. Testiranje kao deo procesa razvoja softvera 
Pregled procesa razvoja softvera 
Razvoj softvera modelom vodopada 
Korišćenje V-Modela tokom razvoja softvera 
Razvijanje softvera po UP modelu 
Razvijanje softvera u evolutivnim modelima 
Razvoj softvera agilnim metodologijama 
Razvoj zasnovan na testiranju (TDD) 
Zaključak 
Pitanja za proveru znanja

3. Planiranje procesa testiranja 
Primer procesa testiranja u softverskim projektima 
Planiranje 
Upravljanje konfiguracijom i promenama 
Metrike 
Prilagođavanje procesa testiranja potrebama projekta 
Definisanje vrsta testiranja 
Planiranje nivoa/granularnosti testa 
Definisanje metoda testiranja 
Strategije testiranja 
Alati za testiranje 
Format test plana 
Zrelost procesa testiranja 
Pitanja za proveru znanja

4. Dizajniranje testova 
Definicija dizajna testa 
Proces dizajna testa 
Test podaci 
Test slučajevi 
Test procedure 
Testiranje sistema strategijama crne kutije 
Testiranje sistema strategijama bele kutije 
Uporedno testiranje 
Pitanja i zadaci za vežbu

5. Sprovođenje testiranja 
Izvršavanje testova 
Alati za testiranje 
Rešavanje problema 
Kriterijumi za završetak testiranja 
Tranzicija projekta 
Zrelost aktivnosti izvršavanja testova 
Vežbe

6. Dodaci 
Rečnik termina 
Literatura 
Indek