UML – Vodič za korisnike

6237-xa-uml-xa-vodic-za-korisnike

Programski jezik UML brzo je prihvaćen u oblasti izrade softvera kao standardni grafički jezik za konstruisanje, vizualizovanje i dokumentovanje sistema sa intenzivnom upotrebom softvera. UML pruža, svima koji su uključeni u proizvodnju, uvođenje i održavanje softvera standardizovanu notaciju za iskazivanje plana sistema. UML pokriva konceptualne stvari, kao što su poslovni procesi i funkcije sistema, kao i konkretne stvari, kao što su klase programskog jezika, šeme baza podataka i softverske komponente koje se, neizmenjene, mogu koristiti više puta.

U knjizi UML vodič za korisnike, tvorci UML-a, Grady Booch, James Rumbaugh i Ivar Jacobson, obezbedili su priručnik o suštinskim aspektima jezika, koji su obrađeni na način koji olakšava učenje. Od konceptualnog modela UML-a, postepeno se prelazi na primenu UML-a na niz sve složenijih problema modeliranja, u raznim oblastima moguće primene UML-a. Ovakav pristup obuci kroz primere, pomaže čitaocima da brzo i lako razumeju i koriste UML. Programerima sa više znanja i iskustva, ova knjiga pruža obuku usredsređenu na primenu UML-a za obradu složenijih problema modeliranja.

Knjiga je podeljena u sedam glavnih delova i tri dodatka: kratak prikaz notacije koja se koristi u UML-u, spisak standardnih elemenata UML-a i kratak prikaz metoda Rational Unified Process. Takođe je dat i terminološki rečnik. Svako poglavlje se odnosi na korišćenje određenih mogućnosti UML-a.

Prva poglavlja uvode četiri osnovna principa objedinjenog procesa, a zatim autori primenjuju te principe na njihov softverski proces, koji obuhvata sve – od prikupljanja sistemskih zahteva, do analize, dizajna, implementacije i testiranja. Primeri dati u knjizi su odlični i konkretni, iz oblasti bankarstva i kontrole zaliha.