Увод у базе података

5693-uvod-u-baze-podataka

Овај уџбеник је написан за студенте Рачунарског факултета у Београду, за предмет Информациони системи, према важећем наставном плану.

Предмет разматрања овог уџбеника јесте стицање основних знања о моделирању процеса и података као и пројектовању релационих база података односно, дефинисања шеме базе података и корисничке апликације.

Моделирање процеса је изведено коришћењем стandарад IDEF0 реализованог кроз CASE алат BPwin. Логичко моделирање података изведено коришћењем стandарад IE реализованог кроз CASE alat ERwin. Даље су изложене активности за физичко моделирање података и израду шеме базе података, као основа везаних за релационе базе података уз коришћење стандарда IE, тј. CASE алата ERwin.

У овој књизи је усвојен, односно биће разматран, MS Access и као SUBP и као програмско окружење. Предност овог уџбеника је у томе што су све активности објашњене кроз један конкретан пример, тако да уџбеник може послужити и другим заинтересованим корисницима да самостално стекну знање из ове области.

На крају уџбеника дат је пример семинарског рада који се изводи на вежбама и везан је за пословну активност „Праћење испита”.