dr Petar D. Bojović

Doktorat: 2019 Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Računarska tehnika i računarske komunikacije
Master: 2008 Računarski fakultet, Beograd, Računarske mreže
Diploma: 2007 Računarski fakultet, Beograd, Računarske mreže i komunikacije

Petar Bojović rođen je 1. novembra 1984. godine u Beogradu. Svoje interesovanje za računarstvo i programiranje je iskazao još u toku osnovne škole. Završio je srednju elektro-tehničku školu “Rade Končar” u Beogradu na smeru Računarstvo. Osnovne studije je završio na Računarskom fakultetu u Beogradu 2007. godine sa prosečnom ocenom 9.24 na smeru Računarske mreže i komunikacije. Diplomski rad se odnosio na primenu smart kartica u procesu bezbednog logovanja na Windows sisteme. Master studije je završio na istom fakultetu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.6 na smeru Računarske mreže. Master diplomski rad je vezan za razvoj VoIP sistema baziranih na Asterisk platfomri. Doktorske studije je započeo na Elektro-tehničkom fakultetu u Beogradu gde je položio sve predmete sa studijskog programa Računarska tehnika i informatika. U toku istraživačkog rada, proučavao je najčešće greške u praksi kod konfigurisanja Internet DNS servisa. Proizvod tog istraživanja je značajno poboljšanje bezbednosti i stabilnosti DNSa nacionalnog domena i akademske mreže. Svoje istraživanje nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru Računarska tehnika i računarske komunikacije. Paralelno je radio na istraživanjima u oblasti primene Softverski definisanih mreža i na projektu u oblasti bezbednosti tj. zaštiti od DDoS napada. Početkom 2019. godine, odbranio je doktorsku disertaciju sa temom Neprekidnost sesija IP servisa kod heterogenih mobilnih mreža primenom softverski definisanih mreža. Poseduje stručne sertifikate: CCNA, CCNP, MTCNA, MTCRE.

1. P. D. Bojović, I. Bašičević, S. Očovaj, M. Popović, “A practical approach to detection of distributed denial-of-service attacks using a hybrid detection method”, Computers & Electrical Engineering. 73. 84-96. Januar 2019, DOI 10.1016/j.compeleceng.2018.11.004.

2. P. D. Bojović, Ž. Bojović, D. Bajić, V. Šenk, “IP Session continuity in heterogeneous mobile networks using Software Defined Networking”, Journal of Communications and Networks 19(6):563-568, December 2017. DOI 10.1109/JCN.2017.000096

3. Ž. Bojović, P. D. Bojović, J. Šuh, „The implementation of Software Defined Networking in enterprise networks“, The ITP Journal, Mart 2018

4. Ž. Bojović, V. Šenk, D. Dobrimirov, P. Bojović, „Intervendor working of voip networks“, The ITP Journal, ISSN 1477-4739, Volume 5, Part 3, 2011

5. Bojović D. P., Bojovic Z., Šuh J., Gavrić N., “Design of SDN manageable switch”, BalcanCom 2019, June 2019

6. Gain S., Bojović P., “Monitoring, analyzing and cleaning DNS configuration errors”, across European NRENs, TERENA Networking Conference 2013, Maastricht, Netherlands, June 2013

7. Bojović P., “Primena elektronskih ličnih karata u Web okruženju”, Međunarodni naučno-stručni skup INFORMACIONA BEZBEDNOST 2012, Društvo za Informacionu bezbednost Srbije, Beograd, Srbija, 3 Juli 2012, ISBN 978-86-89251-00-5

8. P. Bojović, Ž. Bojović, V. Šenk, Method of providing seamless communication in heterogenous mobile networks; Postupak obezbeđivanja neprekidne komunikacione sesije u heterogenim mobilnim mrežama, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, patent pod brojem P-2016/0585, Glasnik intelektualne svojine, br. 1/2018, 31.1.2018, str.19⎯20

9. P. Bojović, Mikrotik dinamicki Quality of Service, Mikrotik User Meeting 2016, October 2016.

6062-m-sc-petar-d-bojovic