др Селена М. Вукотић

Избор у звање доцента: 2019. године, Рачунарски факултет Универзитета Унион.

Избор у звање асистента: 2012. године, Рачунарски факултет Универзитета Унион.

Докторат: 2018. године, Рачунарски факултет Универзитета Унион.

Одбрањен мастер рад: 2009. године, Електротехнички факултет Универзитета у Београду.

Одбрањен дипломски рад: 2008. године, Електротехнички факултет Универзитета у Београду.

Селена Вукотић је рођена 1983. године у Београду. Основне студије је завршила 2008. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за телекомуникације и информационе технологије, Смеру системско инжењерство, чиме је стекла стручни назив  дипломирани инжењер електротехнике. Мастер студије је завршила на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2009. године, на студијском програму Електротехника и рачунарство, са насловом мастер рада „Утицај темпа на статистичку расподелу нивоа музичких сигнала“, чиме је стекла академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Уписала се на докторске студије 2010. године на Рачунарском факултету Универзитета Унион на студијском програму Обрада сигнала у телекомуникацијама. На Рачунарском факултету ради од школске 2010/2011 године, а изабрана је у звање асистента 2012. године. Била је ангажована на предметима: Дигитална обрада сигнала, Сигнали и системи, Бежичне и мобилне комуникације, Дигиталне комуникације, Кодовање и теорија информација, Компресија података, Основи рачунарских система и Архитектура рачунара. Од 2012. године ради на пројекту Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима, ТР 32028. Докторску дисертацију је одбранила 2018. године на Рачунарском факултету, са насловом „Здружена детекција и класификација OFDM сигнала на бази цикличних обележја и скривених Марковљевих модела“, чиме је стекла академски назив доктор електротехнике и рачунарства. Изабрана је у звање доцента на Рачунарском факултету 2019. године. У њену област истраживања спада обрада сигнала у телекомуникацијама, детекција и класификација сигнала са применом у spectrum sensing-у у контексту когнитивног радија, где се користе напредне технике обраде дигиталних сигнала, међу којима су циклостационарне технике обраде дигитално модулисаних сигнала.

1. Д. Вучић, С. Вукотић, М. Ерић, „Cyclic Spectral Analysis of OFDM/OQAM Signals”, International Journal of Electronics and Communications (AEÜ), VOL. 73, март 2017, странице 139-143, ISSN: 1434-8411

2. Селена Вукотић, Ђорђе Бабић, „Estimation of Length and Order of Polynomial-based Filter Implemented in the Form of Farrow Structure”, Engineering, Technology & Applied Science Research, VOL. 6, NO. 4, август 2016, странице 1099-1102, eISSN: 1792-8036

3. Селена Вукотић, Ђорђе Бабић, „ Примена дигиталних интерполационих филтара базираних на полиномима на уобличавање импулса у OFDM/OQAM системима”, TELFOR, Београд, 20.-21. новембра 2018, ISBN: 978-1-5386-7170-2.

4. Селена Вукотић, Десимир Вучић, „Здружена детекција и класификација OFDM/QAM, OFDM/OQAM и SC-FDMA сигнала на бази цикличних обележја“, TELFOR, Beograd, 22.-23. новембра 2016, ISBN: 978-1-5090-4085-8.

5. Селена Вукотић, Десимир Вучић, „Детекција и класификација OFDM/QAM и OFDM/OQAM сигнала на бази циклостационарних обележја“, TELFOR, Београд, 24.-26. новембра 2015, ISBN: 978-1-5090-0054-8.

6. Селена Вукотић, Десимир Вучић, „An Efficient MATLAB Implementation of OFDM/OQAM Modulator with Orthogonal Pulse Shaping Filters“, ICIST, Копаоник, 8.-11. марта 2015, Volume 2, ISBN: 978-86-85525-16-2.

7. Ћорђе Бабић, Селена Вукотић, “Estimation of the number of polynomial segments and the polynomial order of prolonged Farrow structure”, TELFOR, Београд, 25.-27. новембра 2014, ISBN: 978-147996190-0.

8. Селена Вукотић, Десимир Вучић, „An efficient MATLAB implementation of OFDM/OQAM modulator“, IcETRAN, Златибор, 2.-5. јуна 2014, EKI23, ISBN: 978-86-80509-70-9.

5638-vukotic-m-selena