dr Selena M. Vukotić

Izbor u zvanje docenta: 2019. godine, Računarski fakultet Univerziteta Union.

Izbor u zvanje asistenta: 2012. godine, Računarski fakultet Univerziteta Union.

Doktorat: 2018. godine, Računarski fakultet Univerziteta Union.

Odbranjen master rad: 2009. godine, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Odbranjen diplomski rad: 2008. godine, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Selena Vukotić je rođena 1983. godine u Beogradu. Osnovne studije je završila 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za telekomunikacije i informacione tehnologije, Smeru sistemsko inženjerstvo, čime je stekla stručni naziv  diplomirani inženjer elektrotehnike. Master studije je završila na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, sa naslovom master rada „Uticaj tempa na statističku raspodelu nivoa muzičkih signala“, čime je stekla akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva. Upisala se na doktorske studije 2010. godine na Računarskom fakultetu Univerziteta Union na studijskom programu Obrada signala u telekomunikacijama. Na Računarskom fakultetu radi od školske 2010/2011 godine, a izabrana je u zvanje asistenta 2012. godine. Bila je angažovana na predmetima: Digitalna obrada signala, Signali i sistemi, Bežične i mobilne komunikacije, Digitalne komunikacije, Kodovanje i teorija informacija, Kompresija podataka, Osnovi računarskih sistema i Arhitektura računara. Od 2012. godine radi na projektu Napredne tehnike efikasnog korišćenja spektra u bežičnim sistemima, TR 32028. Doktorsku disertaciju je odbranila 2018. godine na Računarskom fakultetu, sa naslovom „Združena detekcija i klasifikacija OFDM signala na bazi cikličnih obeležja i skrivenih Markovljevih modela“, čime je stekla akademski naziv doktor elektrotehnike i računarstva. Izabrana je u zvanje docenta na Računarskom fakultetu 2019. godine. U njenu oblast istraživanja spada obrada signala u telekomunikacijama, detekcija i klasifikacija signala sa primenom u spectrum sensing-u u kontekstu kognitivnog radija, gde se koriste napredne tehnike obrade digitalnih signala, među kojima su ciklostacionarne tehnike obrade digitalno modulisanih signala.

1. D. Vučić, S. Vukotić, M. Erić, „Cyclic Spectral Analysis of OFDM/OQAM Signals”, International Journal of Electronics and Communications (AEÜ), VOL. 73, mart 2017, stranice 139-143, ISSN: 1434-8411

2. Selena Vukotić, Đorđe Babić, „Estimation of Length and Order of Polynomial-based Filter Implemented in the Form of Farrow Structure”, Engineering, Technology & Applied Science Research, VOL. 6, NO. 4, avgust 2016, stranice 1099-1102, eISSN: 1792-8036

3. Selena Vukotić, Đorđe Babić, „ Primena digitalnih interpolacionih filtara baziranih na polinomima na uobličavanje impulsa u OFDM/OQAM sistemima”, TELFOR, Beograd, 20.-21. novembra 2018, ISBN: 978-1-5386-7170-2.

4. Selena Vukotić, Desimir Vučić, „Združena detekcija i klasifikacija OFDM/QAM, OFDM/OQAM i SC-FDMA signala na bazi cikličnih obeležja“, TELFOR, Beograd, 22.-23. novembra 2016, ISBN: 978-1-5090-4085-8.

5. Selena Vukotić, Desimir Vučić, „Detekcija i klasifikacija OFDM/QAM i OFDM/OQAM signala na bazi ciklostacionarnih obeležja“, TELFOR, Beograd, 24.-26. novembra 2015, ISBN: 978-1-5090-0054-8.

6. Selena Vukotić, Desimir Vučić, „An Efficient MATLAB Implementation of OFDM/OQAM Modulator with Orthogonal Pulse Shaping Filters“, ICIST, Kopaonik, 8.-11. marta 2015, Volume 2, ISBN: 978-86-85525-16-2.

7. Ćorđe Babić, Selena Vukotić, “Estimation of the number of polynomial segments and the polynomial order of prolonged Farrow structure”, TELFOR, Beograd, 25.-27. novembra 2014, ISBN: 978-147996190-0.

8. Selena Vukotić, Desimir Vučić, „An efficient MATLAB implementation of OFDM/OQAM modulator“, IcETRAN, Zlatibor, 2.-5. juna 2014, EKI23, ISBN: 978-86-80509-70-9.

5638-vukotic-m-selena