Profesor emeritus dr Stevan A. Milinković

Izbor u zvanje: 2022. Univerzitet Union, Računarska tehnika
Doktorat: 1993. Univerzitet u Beogradu, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Magistarska teza: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Diploma: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Držao je nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama. Od samog osnivanja bio je dekan Računarskog fakulteta u Beogradu (period 2003-2008, dva mandata). Bio je član Saveta Univerziteta „Union“ (2013-2015), a u periodu 2018-2021 ponovo je bio dekan Računarskog fakulteta. Bio je predstavnik Univerziteta „Union“ u petom sazivu skupštine Konferencije univerziteta Srbije (2019-2021) i predsednik etičke komisije Univerziteta „Union“ (2020-2021). Godine 2022. izabran je u zvanje profesora emeritusa Univerziteta „Union“.

Bio je rukovodilac na šest i učesnik na još četiri naučnoistraživačka projekta koje je finansiralo resorno ministarstvo ili državna agencija. Imao je rukovodeću poziciju na projektu za NASA Langley Research Center. Trenutno je na poziciji Chief Operating Officer (COO) u kompaniji Yottaanswers Inc. i Chief Technology Officer (CTO) u kompaniji Graphlet Technologies S.L.

Član je New York Academy of Sciences i nalazi se u osmoj ediciji Marquis Who’s Who in Science and Engineering. Član je međunarodnih profesionalnih organizacija: Association for Computing Machinery (ACM), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Computer Society, IEEE Tehnical Committee: Real-Time Systems, IEEE Tehnical Committee: Software Engineering, IEEE Tehnical Committee: Test Technology, IEEE Technical Council: Software Process, IEEE Technical Council: Standards (SECS).

Dr Stevan Milinković je samostalno ili kao koautor napisao i objavio preko 200 naučnih publikacija. Prema kategozaciji resornog ministarstva, njih čine: 3 monografije međunarodnog značaja (M12), 6 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), 6 radova u istaknutim međunarodnim časopisima (M22), 15 radova u međunarodnim časopisima (M23), 94 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima štampanim u celini (M33), 8 monografija nacionalnog značaja (M42), 39 radova u časopisima nacionalnog značaja (M53), 27 saopštenja naučnim skupovima nacionalnog značaja štampanim u celini (M63) i 10 tehničkih rešenja kategorije M80. Pored toga, autor je 7 udžbenika i pomoćnih udžbenika.