Упис на Рачунарски Факултет

Услови за упис на прву годину студија

У прву годину студија, у школској 2009/2010. години, биће уписано до 110 студената на основне академске и основне струковне студије. Прву годину основних академских и струковних студија могу уписати кандидати са претходно стеченим средњим образовањем у трајању од четири године и положеним пријемним испитом у зависности од студијског програма.

  • За програм основних академских студија (Рачунарске мреже и комуникација и Рачунарске науке) услов је положен пријемни испит из математике и информатике
  • За програм основних струковних студија (Информационе технологије) услов је положен испит из информатике.

Збирке задатака за припрему пријемног испита можете набавити у секретаријату Рачунарског факултета.

Бодовање

Мерила за утврђивање редоследа кандидата чине општи успех у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту, на следећи начин:

  • општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда множи са два, тако да се највише може остварити 40 поена
  • резултат постигнут на пријемном испиту из математике и информатике за програме основних академских студија вреднује се са највише 60 поена (30 по испиту). Испит из информатике за програм струковних студија може донети највише 60 поена.

Право уписа имају кандидати који остваре по оба критеријума више од 51 поена.

Све информације биће објављиване на огласној табли и сајту Рачунарског факултета.

30-upis-na-racunarski-fakultet