Računarski fakultet bogatiji je za još jednog doktora nauka – doktorsku disertaciju odbranio je Nemanja Radosavljević

Računarski fakultet može se pohvaliti još jednim doktorom nauka. Doktorand Nemanja Radosavljević odbranio je doktorsku disertaciju 12. aprila 2012. godine pred tročlanom komisijom koju su činili predsednica dr Selena Vukotić i članovi dr Dejan Drajić i dr Đorđe Babić. 
Svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Prenos podataka, bezbednost i energetska efikasnost internet stvari (Internet of things) rešenja zasnovanih na tehnologiji bežičnih senzorskih mreža“, Nemanja je izlagao, ne samo pred komisijiom, već i pred kolegama i prijateljima koji su došli da ga podrže. Predsednica komisije dr Selena Vukotić predstavila je prisutnima kandidata nakon čega je Nemanja Radosavljević počeo izlaganje.
„Glavni doprinos ove doktorske teze jeste model procene potrošnje energije bežičnih senzorskih mreža za zadati skup protokola topologije i kriptografskih algoritama male računske i implementacione zahtevnosti. Predložena metoda procene potrošnje energije analizira se u simulacionom scenariju za nekoliko protokola i kriptografskih algoritama. Matematički model se testira u simulacionom okruženju gde se bežične senzorske mreže primenjuju kao tehnologija za komunikaciju na otvorenom području između senzorskih čvorova i uređaja zasnovanih na tehnologiji internet stvari. Rezultati simulacije potvrđuju formulu predloženu za procenu snage. Model predložen u ovoj tezi može se koristiti za odabir odgovarajućeg protokola topologije i kriptografskog algoritma. Na osnovu definisanog modela i rezultata simulacije predstavljena je sortirana lista kombinacija protokola topologije i algoritma šifrovanja. Najbolji rezultati u smislu potrošnje energije dobijaju se korišćenjem protokola A3 topologije i kriptografskog protokola KATAN64″….
Nakon završene odbrane komisija je donela sledeći zaključak, koji u potpunosti prenosimo.
ZAKLJUČAK KOMISIJE: Kandidat Nemanja Radosavljević pristupio je odbrani doktorske disertacije pred komisijom u 17 časova. Kandidat je izložio svoj rad u trajanju od 45 minuta, a zatim je uspešno odgovorio na sva postavljena pitanja. 
U toku izlaganja kandidat Nemanja Radosavljević je ukratko predstavio najvažnije rezultate koji su detaljno obrađeni u disertaciji. Od izuzetne važnosti za primenu senzorskih mreža je sigurnost mreža, kao i energetska efikasnost. U okviru svog istraživačkog rada Nemanja je obradio najpoznatije napade na senzorske mreže, kao i odgovarajuće metode zaštite. Takođe, kandidat je analizirao napade na energetsku efikasnost senzorskih mreža. Kandidat je prikazao upotrebu simulatora za testiranje primene određenih mehanizama i algoritama zaštite u senzorskim mrežama, uključujući lake šifarske algoritme. Na odgovarajući način prikazan je i glavni naučni doprinos, a to je predloženi matematički model za određivanje koeficijenta podobnosti kao i određivanje intervala prihvatljivosti koeficijenata izložen u disertaciji koji predstavlja novi pristup ovom tipu analize. Dokaz kvaliteta predloženog modela ogleda se u velikom broju simulacija i parametara arhitekture sistema bežičnih senzorskih mreža i šifarskih algoritama testiranih u radu. Takođe, kandidatje ukazao na dalji pravac istraživanja u ovoj aktuelnoj problematici. 
Komisija zaključuje da je kandidat Nemanja Radosavljević ovom odbranom ispunio uslove za završetak doktorksih studija i za sticanje akadameskog zvanja doktora nauka elektrotehnike i računarstva.
                                                                                      Čestitamo dr Nemanji Radosavljeviću.
  Slike sa odbrane pogledajte u galeriji.

6264-racunarski-fakultet-bogatiji-je-za-jos-jednog-doktoranda-doktorsku-disertaciju-odbranio-je-nemanja-radosavljevic