Student Andrija Petrović odbranio je diplomski rad na temu „Efekti razvoja vođenog testovima na eksterne kvalitete i produktivnost u razvoju softvera“

Student Računarskog fakulteta Andrija Petrović je u sredu, 14. decembra 2022. godine odbranio diplomski rad na temu Efekti razvoja vođenog testovima na eksterne kvalitete i produktivnost u razvoju softvera pred komisijom koju su činili mentor dr Bojana Dimić Surla i član dr Miloš Radenković.

U uvodu svog rada Andrija je istakao sledeće:

Postupak izrade savremenog softverskog rešenja, pored specifikacije, dizajna, implementacije, dokumentacije obuhvata i neizostavni proces testiranja, uočavanje postojećih bagova i otklanjanje istih. Svi ovi koraci su neophodni u kreiranju, održavanju i isporučivanju kvalitetnih softverskih rešenja ili softverskih komponenti.


Testiranje softvera predstavlja metod provere da li softverski proizvod odgovara očekivanim zahtevima, kao i potvrdu da softverski proizvod ne sadrži neke nedostatke i greške do kojih može doći prilikom implementacije nekog rešenja. Testiranje uključuje izvršavanje softverskih/sistemskih komponenti korišćenjem ručnih i automatizovanih alata za procenu jednog ili više svojstva koji se razmatraju.


Važnost testiranja softvera može biti identifikovana kao namera da se testiranjem samog softverskog rešenja osigura pouzdanost, sigurnost i visoke performanse koje će rezultovati u uštedi vremena, isplativosti i zadovoljstvom korisnika.Kako razvoj primenom agilne metodologije razvoja softvera zahvata sve veći momentum, industrija razvoja softvera se progresivno više fokusirana na kontinuiranu isporuku. Proizvod se stalno nadograđuje da bi ostane konkurentan, što zahteva jedan drugačiji pristup u postizanju veće efikasnosti i sveukupnog unapređenja procesa izrade i plasiranja proizvoda na tržište.


TDD metodologija nastala kao deo EX paradigme, očekuje drugačiji pristup prilikom razvoja softvera. Kroz ovaj rad, imali smo priliku da se upoznamo sa svim konceptima vezanim za ovo metodologiju u razvoju softverskih rešenja. Od samih osnova, do apstraktnijih razumevanja i primene kroz sve neophodne faze u procesu realizacije softverskog proizvoda.


U poslednjem delu ovog rada, gde smo na primerima iz industrije i realnog okruženja, analizirali ovakav način razvoja, možemo doći do zaključka da TDD kao metodologija zaista u zavidnoj meri utiče na efikasnost, kvalitet i dizajn softverskog rešenja
. – zaključio je Andrija.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.