Student Nikola Tasić odbranio je diplomski rad na temu „Analiza faznih prelaza Potsovog modela primenom Monte Carlo simulacije“

Student Računarskog fakulteta Nikola Tasić je u sreda, 24. marta 2022. godine odbranio diplomski rad na temu Analiza faznih prelaza Potsovog modela primenom Monte Carlo simulacije pred komisijom koju su činili mentor dr Irena Jovanović i član dr Nevena Marić.

 U uvodu svog rada Nikola je istakao sledeće:

Magnetne osobine pojedinih materijala poznate su ljudskoj rasi već milenijumima. Kineski izvori navode da su se magneti primenjivali u iglama kompasa već 2500. godine p.n.e. U Evropi prvi fenomenološki opisi magneta nalaze se u delima starogrčkih filozofa.

Detaljniji opis magnetizma dobiće se tek dva milenijuma kasnije. Godine 1820. Hans Kristijan Orsted slučajno otkriva da električna struja indukuje magnetno polje. Deceniju kasnije, Maksvel, oslanjajući se na prethodne radove Faradeja, Ampera i drugih, formuliše kompletnu klasičnu teoriju elektromagnetizma, opisanu kroz njegove čuvene četiri jednačine.

Numeričke simulacije pokazale su se kao odličan alat pri analizi pojedi nih sistema statističke fizike previše kompleksnih za čist matematički tretman, pogotovo sa naglim razvojem sve moćnijeg hardvera. Velika prednost ovih sistema jeste u njihovoj fleksibilnosi – oni se mogu lako generalizovati i primeniti u drugim granama nauke. Potsov i modeli srodni njemu našli su primenu u medicni, gde se najčešće koriste za simulaciju višećelijskih sistema. Pored praktičnih primena, dalja istraživanja svakako je potrebno sprovesti i sa teorijske strane. Graf-teoretska analiza ukazuje na vezu Potsovog modela i odredenih grafovskih polinoma u specijalnim slučajevima. Opšta konekcija teorije grafova i Potsovog modela (a preko njega i statističke fizike) i dalje je otvoren problem. – zaključio je Nikola.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.