3D Animacija

Cilj i ishod predmeta

Ciljevi učenja predmeta su: 1) da studenti saznaju načela 3D animacije; 2) da se motivišu za usavršavanje
u animaciji; 3) da se osposobe za kritičko rasuđivanje o animaciji u kontekstu autorskog filma i
utilitarne grafike (oglašavanja).
Studenti razmumeju iluziju pokreta, odnosno svojstva (mehaniku i dinamiku) kretanja. Nauče odabrane
postupke i alate animiranja u virtuelnom trodimenzionalnom prostoru. Upućuju se u istoriju 3D
animacije. Osposobljavaju se za uporednu analizu savremenih tendencija. Osposobljavaju se za kreativan
(timski i interdisciplinaran) rad u domenu audiovizuelne umetnosti.

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi i termini 3D animacije; Animacija kao specifičan proizvod u domenu audiovizuelne
umetnosti. Lopta i klatno; Deformacija i anticipacija; Let ptice; Ciklus dvonožnog hoda 1; Ciklus
dvonožnog hoda 2; Ciklus dvonožnog hoda 3; Dvonožni trk; Ciklus četvoronožnog hoda; Ostali ciklusi
kretanja kod životinja; Ciklusi u prirodi, Efekti; Vokalizacija; Montaža. Estetika animiranog filma;
Analiza i poređenje referenci iz istorije animacije i savremene animacije.

Praktična nastava

Primena tema predstavljenih predavanjem kroz projektne zadatke. Rad sa sovtverskim alatom Autodesk Maya
(animation, visual effects, rendering). Akcenat je na kritikama i korekturama autorskih projekata.

5730-xa-3d-xa-animacija