Агилни развој софтвера

Циљ и исход предмета

Упознавање са принципима и кључним аспектима агилног приступа развоју софтвера. Студент разуме све кључне елементе агилног приступа развоју софтвера и у стању је да их примени на практичном примеру имплементација мањег софтверског решења.

Теоријска настава

Појам агилности у развоју софтвера. Алтернативе агилном развоју и поређење. Животни циклус агилног развоја софтвера. Манифест агилног развоја софтвера. Принципи агилног развоја софтвера. Адаптивни развој софтвера. Агилно обједињено моделирање. Екстремно програмирање. Принципи брзог развоја софтвера. Управљање пројектима коришћењем Scrum фрејмворка. Агилно планирање и процена. Агилне методе и рад у пару и тимски рад. Агилно тестирање софтвера. Рефакторисање у агилном развоју софтвера. Комуникација са корисницима софтвера. Примена Lean и Kanban метода у развоју софтвера. Професионална одговорсност у агилном развоју софтвера.

Практична настава

Израда софтверског пројекта по принципима агилне методологије уз поштовање свих концепата обрађених у оквиру теоретске наставе. Периодична испорука функционалног софтвера уз континуиране измене и усавршавање.

5751-agilni-razvoj-softvera