Анализа друштвених мрежа

Циљ и исход предмета

Стицање знања и практичних вештина из алгоритама за анализу друштвених мрежа и њихове практичне примене. Студент разуме савремене алгоритме анализе друштвених мрежа, укључујући њихову структуру и садржај. Уме да примени алгоритме анализе друштвених мрежа у релавантним доменима као што је имплементација система за препоруку.

Теоријска настава

Мреже и теорија графова. Примери друштвених мрежа. Онлајн друштвене мреже. Друштвена мрежа научно-истраживачке сарадње. Визуелизација друштвене мреже. Примена теорије графова у анализи друштвених мрежа: удаљеност, претраживање, детектовање група, анализа утицаја, метрике. Примена статистичких метода у анализи друштвених мрежа. Обрада текста у домену друштвених мрежа. Сентиментална класификација. Екстракција информација. Кластеровање друштвених мрежа. Предикција понашања. Системи за препоруку засновани на анализи друштвених мрежа.

Практична настава

Преглед софтверских алата за анализу и визуелизацију великих мрежа. Избор домена за анализу друштвене мреже. Преузимање података и екстракција релевантних елемената за анализу друштвене мреже. Анализа структуре друштвене мреже. Анализа садржаја друштвене мреже. Визуелизација друштвене мреже. Статистичка израчунавања над друштвеном мрежом. Примена алгоритама теорије графова над друштвеном мрежом. Примена различитих метрика у анализи друштвене мреже. Кластеровање друштвене мреже. Имплементација система за препоруку на основу анализе друштвене мреже.

5735-analiza-drustvenih-mreza