Animirana grafika

Cilj i ishod predmeta

Cilj učenja predmeta je upoznavanje studenata sa mogućnostima animiranih grafičkih elemenata u
digitalnom okruženju, odnosno sa teorijskim postavkama, zakonitostima i vrstama animirane grafike.
Studenti treba da savladaju tehničke i tehnološke mogućnosti primene animirane grafike.
Na kraju procesa učenja, a nakon ispunjenih predispitnih obaveza i položenog ispita, očekuje se da
student zna i razume sadržaj predmeta, da je kvalifikovan za analizu i poređenje animiranih grafičkih
elemenata, te da je osposobljen za samostalnu izradu animirane grafike i za rad na grupnim animatorskim
projektima.

Teorijska nastava

Istorija grafičkih elemenata u animaciji; Osnovna terminologija i podela; Osnovni elementi izrade
animirane grafike; Animirana grafika kao način izražavanja u primenjenoj umetnosti; Animirana
grafika u komercijalnim projektima; Animirana grafika u multimediji; Uporedna analiza odabranih
referenci domaćih i stranih autora animirane grafike.

Praktična nastava

Rasterska i vektorska grafika u animaciji; Animacija u programu Adobe After Effects (postavka scene za
animiranu grafiku, manipulacija grafičkih elemenata na sceni putem animacije, kompozicija animirane
grafike, programiranje ciklusa animirane grafike, rendering animirane grafike); Izrada animiranih
karaktera putem grafičkih elemenata i njihova animacija; Izrada animirane infografike; Radni tok
animirane grafike u uslovima timskog rada; Izrada animirane grafike u multimedijalnim projektima;
Animacija u programu Adobe Animate (strukturisanje animiranog projekta sa grafičkim elementima,
manipulacija animiranih grafičkih elemenata u interaktivnoj sceni, rendering animiranog projekta).

5724-animirana-grafika