Анимирана графика

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је упознавање студената са могућностима анимираних графичких елемената у
дигиталном окружењу, односно са теоријским поставкама, законитостима и врстама анимиране графике.
Студенти треба да савладају техничке и технолошке могућности примене анимиране графике.
На крају процеса учења, а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да
студент зна и разуме садржај предмета, да је квалификован за анализу и поређење анимираних графичких
елемената, те да је оспособљен за самосталну израду анимиране графике и за рад на групним аниматорским
пројектима.

Теоријска настава

Историја графичких елемената у анимацији; Основна терминологија и подела; Основни елементи израде
анимиране графике; Анимирана графика као начин изражавања у примењеној уметности; Анимирана
графика у комерцијалним пројектима; Анимирана графика у мултимедији; Упоредна анализа одабраних
референци домаћих и страних аутора анимиране графике.

Практична настава

Растерска и векторска графика у анимацији; Анимација у програму Adobe After Effects (поставка сцене за
анимирану графику, манипулација графичких елемената на сцени путем анимације, композиција анимиране
графике, програмирање циклуса анимиране графике, rendering анимиране графике); Израда анимираних
карактера путем графичких елемената и њихова анимација; Израда анимиране инфографике; Радни ток
анимиране графике у условима тимског рада; Израда анимиране графике у мултимедијалним пројектима;
Анимација у програму Adobe Animate (структурисање анимираног пројекта са графичким елементима,
манипулација анимираних графичких елемената у интерактивној сцени, rendering анимираног пројекта).

5724-animirana-grafika