Arhitektura računara

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti arhitekture i organizacije računara. Upoznavanje sa radom i strukturom procesora i ostalih podsistema računara. Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju strukturu i funkcionisanje procesora CISC i RISC, magistrale, ulazno/izlaznog sistema kao i način komunikacije procesora sa perifernim jedinicama, odnosno biti osposobljeni za pisanje jednostavnih asemblerskih kodova za direktnu kontrolu i korišćenje resursa procesora.

Teorijska nastava

Uvod u arhitekturu i organizaciju računara. Bulova algebra i logička kola. Minimizacija. Kombinaciona i sekvencijalna kola. Funkcija i međusobno povezivanje u računaru. Arhitektura. CISC i RISC. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Magistrala. Arbitracija. Keš memorija. Unutrašnja memorija. Spoljašnja memorija. Ulaz/izlaz računara. Podrška operativnog sistema. Računarska aritmetika. Skupovi instrukcija. Struktura i funkcija centralne procesorske jedinice.

Praktična nastava

Bulova algebra i logička kola. Minimizacija. Kombinaciona i sekvencijalna kola. Simulacija rada jednostavnih kombinacionih i sekvencijalnih mreža na PC računaru. Simulacija rada ALU jedinice, x86 arhitektura, set instrukcija, adresiranje, pisanje jednostavnih programa na simulatoru i na 32 i 64 bitnom h86 asembleru.

1 thought on “Arhitektura računara”

Comments are closed.

3026-arhitektura-racunara