Биолошке мреже

Циљ и исход предмета

Упознавање са основима анализе и моделирања биолошких мрежа као новог облика биолошких података који комплементирају податке о генетичким секвенцама. Студенти ће бити у стању да сакупе и анализирају јавно доступне податке о биолошким мрежама.

Теоријска настава

Предмет покрива основне биолошке концепте потребне за разумевање биолошких мрежа. Такође, покрива и фундаменталне концепте из теорије графова, комплексности алгоритама, главних алгоритамских изазова у анализирању великих мрежа из стварног света, затим пост-геномске приступе анализирању, моделирању и поређењу биолошких мрежа, као и примену ових приступа у разумевању биолошке функције, болести и еволуције.

Студијски истраживачки рад

Студијски истраживачки рад обухвата проучавање литературе, првенствено научних часописа из области биоинформатике, а посебно из биолошких мрежа.

2949-bioloske-mreze