Data centar infrastruktura

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje znanje o tehnologijama i načinu funkcionisanja data centra kao sistema, kao i razumevanju kako su pojedinačne komponente implementirane i uvezane meuđusobno. Po završetku kursa, student analizira fundamentalne probleme, pojmove i pristupe u projektovanju i implementaciji data centar sistema. Razume koncepte serverske virtuelizacije. Implementira osnovnu mrežnu arhitekturu u tradicionalnom data centar dizajnu. Razume koja je veza između virtualizovanih računarskih resursa i sistema za snimanje podataka, kao i kako da je implementira. Analizira savremene trendove evolucije data centar tehnologija. Analizira prednosti i mane sopstvenih data centar rešenja i ”klaud” sistema, i donosi odluke koja platforma je optimalnija za određenu aplikaciju.

Teorijska nastava

Evolucija računarstva i modela pružanja računarskih usluga, od meinfrejma do oblaka. Arhitektura tradicionalnog data centra: Troslojna (3-tier) arhitektura: struktura, prednosti i nedostaci. Klasična filozofija dizajniranja sistema za zaštitu od otkaza. Dizajn mrežne topologije i primena mrežnih protokola i servisa (STP, HSRP, …) u data centar okruženju. Vrste računarske virtuelizacije. Serverska virtuelizacija kao osnovna inovacija. Tipovi serverske virtuelizacije. Tradicionalne tehnologije snimanja podataka (SCSI, NAS, SAN). Fenomen dominantnog ”poprečnog” saobraćaja (engl. east-west) i ograničenja tradicionalne arhitekture. Uska grla sistema i neoptimalna iskorišćenost resursa. Kompleksnost i potreba za promenom arhitekture. Hiperkonvergirani sistemi kao evolutivni model tradicionalnog data centar dizajna: Tehnološke osnove HCI infrastrukture (Hyper-Converged Infrastructure). Koncept infrastrukture kao modularnih gradivnih blokova. Osnovne karakteristike računarstva kao usluge: NIST definicija i pet atributa. Modaliteti usluga/servisa: Infrastruktura (IaaS), Platforma (PaaS) i Aplikacija (SaaS) kao servis. Primeri tipičnih klaud usluga i njihovo korišćenje kao gradivnih blokova pri dizajniranju sistema. Optimalni hibridni model kao kombinacija data centra i usluga u oblaku. Pregled funkcija upravljačkih portala za hibridnu infrastrukturu.

Praktična nastava

Konfiguracija mrežnih komutatora i rutera za data centar okruženje. Konfiguracija uređaja za smeštanje podataka (FreeNAS platforma). Rad na platformi za serversku virtuelizaciju (VMware ESXi, KVM). Instalacija sistema i kreiranje klastera. Kreiranje, upravljanje i monitoring virtuelnih mašina. Upravljanje šablonima (template), ”sistemskim slikama” (snapshot) i klonovima. Migriranje virtuelnih mašina.

1 thought on “Data centar infrastruktura”

Comments are closed.

5192-data-centar-infrastruktura