Дигиталне комуникације

Циљ и исход предмета

Циљ предавања и вежби је стицање основних знања у разумевању принципа, анализи и пројектовању дигиталних комуникационих система. По завршетку курса, студент разуме концепт фреквенцијског спектра сигнала, принцип дигитализације аналогних сигнала, као и технике дигиталних модулација у основном и транспонованом опсегу. Упознат је са различитим типовима пријемника – корелационим пријемником и пријемником са прилагођеним филтром. Разуме кохерентну и некохерентну детекцију сигнала у каналима са ABGŠ и зна да израчуна средњу вероватноћу грешке по биту. Може да квантификује количину интерференције у систему и да је смањи методама еквализације. Упознат је са концептом преноса сигнала у проширеном спектру са директном секвенцом и са фреквенцијским скакањем.

Теоријска настава

Увод у дигиталне комуникације. Сигнали и спектри. Дигитализација аналогних сигнала. Одабирање и квантизација. Дигитални пренос у основном опсегу. Импулсна кодна модулација. Пријемник са прилагођеним филтром. Корелациони пријемник. Детекција дигиталних сигнала у присуству ABGŠ. Вероватноћа грешке. Интерференција симбола. Никвистова теорема. Уобличавање импулса и еквализација. Концепт простора сигнала, ортогонални сигнали. Дигиталне модулације у транспонованом опсегу (ASK, PSK, FSK). Кохерентна и некохерентна детекција. Детекција сигнала у каналима са ABGŠ. Средња вероватноћа грешке по симболу. Вероватноћа грешке за различите модулационе поступке. Спектрално ефикасне модулације. Пренос у проширеном спектру. Директна секвенца. Фреквенцијско скакање. Технике вишеструког приступа (TDMA, FDMA, CDMA).

Практична настава

Fourier-ова трансформација сигнала. Energy и power сигнали. Функција аутокорелације и конволуције. Дигитални пренос у основном и транспонованом опсегу. Констелациони дијаграми и таласни облици сигнала у временском домену за различите дигиталне модулације (PCM, ASK, PSK, FSK). Кохерентна и некохерентна детекција у каналима са ABGŠ. Средња вероватноћа грешке по симболу / биту. Пренос без интерсимболске интерференције. Филтар „подигнути косинус”. Интерсимболска интерференција. Дуобинарна сигнализација. Пренос у проширеном спектру. DS-BPSK модулација. FH-MFSK модулација.

3028-digitalne-komunikacije