Digitalne komunikacije

Cilj i ishod predmeta

Cilj predavanja i vežbi je sticanje osnovnih znanja u razumevanju principa, analizi i projektovanju digitalnih komunikacionih sistema. Po završetku kursa, student razume koncept frekvencijskog spektra signala, princip digitalizacije analognih signala, kao i tehnike digitalnih modulacija u osnovnom i transponovanom opsegu. Upoznat je sa različitim tipovima prijemnika – korelacionim prijemnikom i prijemnikom sa prilagođenim filtrom. Razume koherentnu i nekoherentnu detekciju signala u kanalima sa ABGŠ i zna da izračuna srednju verovatnoću greške po bitu. Može da kvantifikuje količinu interferencije u sistemu i da je smanji metodama ekvalizacije. Upoznat je sa konceptom prenosa signala u proširenom spektru sa direktnom sekvencom i sa frekvencijskim skakanjem.

Teorijska nastava

Uvod u digitalne komunikacije. Signali i spektri. Digitalizacija analognih signala. Odabiranje i kvantizacija. Digitalni prenos u osnovnom opsegu. Impulsna kodna modulacija. Prijemnik sa prilagođenim filtrom. Korelacioni prijemnik. Detekcija digitalnih signala u prisustvu ABGŠ. Verovatnoća greške. Interferencija simbola. Nikvistova teorema. Uobličavanje impulsa i ekvalizacija. Koncept prostora signala, ortogonalni signali. Digitalne modulacije u transponovanom opsegu (ASK, PSK, FSK). Koherentna i nekoherentna detekcija. Detekcija signala u kanalima sa ABGŠ. Srednja verovatnoća greške po simbolu. Verovatnoća greške za različite modulacione postupke. Spektralno efikasne modulacije. Prenos u proširenom spektru. Direktna sekvenca. Frekvencijsko skakanje. Tehnike višestrukog pristupa (TDMA, FDMA, CDMA).

Praktična nastava

Fourier-ova transformacija signala. Energy i power signali. Funkcija autokorelacije i konvolucije. Digitalni prenos u osnovnom i transponovanom opsegu. Konstelacioni dijagrami i talasni oblici signala u vremenskom domenu za različite digitalne modulacije (PCM, ASK, PSK, FSK). Koherentna i nekoherentna detekcija u kanalima sa ABGŠ. Srednja verovatnoća greške po simbolu / bitu. Prenos bez intersimbolske interferencije. Filtar „podignuti kosinus”. Intersimbolska interferencija. Duobinarna signalizacija. Prenos u proširenom spektru. DS-BPSK modulacija. FH-MFSK modulacija.

3028-digitalne-komunikacije