Дизајн графичких медија

Циљ и исход предмета

Циљ је усавршавање знања о савременим темама и специјализованим областима графичког дизајна, односно оспособљавање студента за истраживачки и критички рад релевантан за дизајнирање штампане форме завршног рада. Студенти утврђују или надграђују знања о концепцијама и поступцима обликовања у домену графичког дизајна. Посебан акценат ставља се на компаративну анализу одабраних тенденција у области дизајна вишестраних графичких публикација. Студенти се оспособљавају за критику стања дизајна код тематских публикација из домена визуелних уметности, спрам чега конципирају дизајн штампане форме сопственог завршног рада на академским мастер студијама.

Теоријска настава

Појам медија; Појам знака; Дизајнирање као конструисање значења; Однос значења и форме оглашавања; Савремени графички медији; Технички и естетски стандарди савремених графичких медија; Појам бренда; Представљање и компаративна анализа одабраних дизајнера, те дизајнерских агенција и студија; Типографија, илустрација и фотографија као утилитарне категорије; Стандарди типографског обликовања; Сукцесивно оглашавање; Прелом текста са илустрацијама и фотографијама код вишестраних графичких публикација.

Практична настава

Пројекције и пројекти графичког дизајна релевантни за дизајн завршног рада; Израда серије фотографија или илустрација релевантних за дизајн завршног рада;

3752-dizajn-grafickih-medija