Dizajn grafičkih medija

Cilj i ishod predmeta

Cilj je usavršavanje znanja o savremenim temama i specijalizovanim oblastima grafičkog dizajna, odnosno osposobljavanje studenta za istraživački i kritički rad relevantan za dizajniranje štampane forme završnog rada. Studenti utvrđuju ili nadgrađuju znanja o koncepcijama i postupcima oblikovanja u domenu grafičkog dizajna. Poseban akcenat stavlja se na komparativnu analizu odabranih tendencija u oblasti dizajna višestranih grafičkih publikacija. Studenti se osposobljavaju za kritiku stanja dizajna kod tematskih publikacija iz domena vizuelnih umetnosti, spram čega koncipiraju dizajn štampane forme sopstvenog završnog rada na akademskim master studijama.

Teorijska nastava

Pojam medija; Pojam znaka; Dizajniranje kao konstruisanje značenja; Odnos značenja i forme oglašavanja; Savremeni grafički mediji; Tehnički i estetski standardi savremenih grafičkih medija; Pojam brenda; Predstavljanje i komparativna analiza odabranih dizajnera, te dizajnerskih agencija i studija; Tipografija, ilustracija i fotografija kao utilitarne kategorije; Standardi tipografskog oblikovanja; Sukcesivno oglašavanje; Prelom teksta sa ilustracijama i fotografijama kod višestranih grafičkih publikacija.

Praktična nastava

Projekcije i projekti grafičkog dizajna relevantni za dizajn završnog rada; Izrada serije fotografija ili ilustracija relevantnih za dizajn završnog rada;

3752-dizajn-grafickih-medija