Dizajn i razvoj web strana

Cilj i ishod predmeta

Usvajanje teorijskog znanja i praktičnih veština za planiranje, izradu i publikovanje veb strana.
Sposobnost samostalnog planiranja, razvoja, optimizacije i održavanja veb sajtova. Izgled stranice,
raspored, kolor šema, kontrast i tipopgrafija. Kreiranje novih elemenata veb strane i projektovanje
korisničkog interfejsa. Validacija, standardizacija i optimizacija. Nove tehnologije i radni okviri za
dizan i razvoj veb strana.

Teorijska nastava

Pojam veb strane – informacije, izgled, navigacija, upotrebljivost. Dizajniranje i planiranje veb strana.
Skica veb strane i njeni elementi. Blokovi i navigacione komponente. Sadržaj strane i pojam
informacione arhitekture. Hiperlinkovi na druge veb strane. Vizuelni dizajn i podešavanje za veću
upotrebljivost. Upotreba alata za razvoj veb strana i veb aplikacija. Standardizacija i validacija.
Klijent-server arhitektura i rapodela funkcionalnosti. Rad u najzastupljenijim browser-ima (Firefox,
Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera). Uvod u tehnologiju SPA (Single Page Application). MVC, MVP i
MVVM šabloni i JavaScript radna okruženja. Progamiranje i učitavanje modula. Komunikacija među
modulima. Uloga servera u SPA okruženju. Upotreba RESTful servisa.

Praktična nastava

Kreiranje statičkih veb strana. Hyper Text Markup Language (HTML) – tagovi, elementi, atributi,
validacija koda. Document Object Model (DOM). Cascading Style Sheets (CSS) – pravila, nasleđivanje, boje,
jedinice mere, fontovi, CSS boks model, CSS atributi i selektori, CSS implementacija, strategije za
layout strane, dizajniranje veb strana za sve ekrane. CSS Object Model (CSSOM). Upotrebljivost veb strana.
Optimizacija veb strana za pretraživače (SEO) – On page SEO i Off page SEO optimizacija. Semantičko
označavanje veb strana i rečnik Schema.org. Extensible Markup Language (XML). JavaScript Object Notation
(JSON). Osnove JavaScript jezika. Content Management System (CMS). Korišćenje materijala sa veba i
autorska prava.

2905-dizajn-i-razvoj-web-strana