Дизајн и развој wеб страна

Циљ и исход предмета

Усвајање теоријског знања и практичних вештина за планирање, израду и публиковање веб страна.
Способност самосталног планирања, развоја, оптимизације и одржавања веб сајтова. Изглед странице,
распоред, колор шема, контраст и типопграфија. Креирање нових елемената веб стране и пројектовање
корисничког интерфејса. Валидација, стандардизација и оптимизација. Нове технологије и радни оквири за
дизан и развој веб страна.

Теоријска настава

Појам веб стране – информације, изглед, навигација, употребљивост. Дизајнирање и планирање веб страна.
Скица веб стране и њени елементи. Блокови и навигационе компоненте. Садржај стране и појам
информационе архитектуре. Хиперлинкови на друге веб стране. Визуелни дизајн и подешавање за већу
употребљивост. Употреба алата за развој веб страна и веб апликација. Стандардизација и валидација.
Клијент-сервер архитектура и раподела функционалности. Рад у најзаступљенијим browser-има (Firefox,
Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera). Увод у технологију SPA (Сингле Page Application). MVC, MVP и
МVVМ шаблони и JavaScript радна окружења. Прогамирање и учитавање модула. Комуникација међу
модулима. Улога сервера у SPA окружењу. Употреба RESTful сервиса.

Практична настава

Креирање статичких веб страна. Hyper Text Markup Language (HTML) – тагови, елементи, атрибути,
валидација кода. Document Object Model (DOM). Cascading Style Sheets (CSS) – правила, наслеђивање, боје,
јединице мере, фонтови, CSS бокс модел, CSS атрибути и селектори, CSS имплементација, стратегије за
layout стране, дизајнирање веб страна за све екране. CSS Object Model (CSSOM). Употребљивост веб страна.
Оптимизација веб страна за претраживаче (SEO) – On page SEO и Off page SEO оптимизација. Семантичко
означавање веб страна и речник Schema.org. Extensible Markup Language (XML). JavaScript Object Notation
(JSON). Основе JavaScript језика. Content Management System (CMS). Коришћење материјала са веба и
ауторска права.

2905-dizajn-i-razvoj-web-strana