Докторска дисертација – теоријске основе и истраживачки квалификациони испит

Теоријске основе

Формира се појединачно у складу са потребама даљег рада. Студенти проучавају стручну литературу, врше анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан од стране ментора и наставника докторских студија. Студенти се припремају за полагање истраживачког квалификационог испита.

Технички квалификациони испит

Сваки студент прави план полагања Техничког квалификационог испита, бирајући три предмета у зависности од области коју ће изучавати на докторским студијама. Овај план одобрава руководилац студијског програма докторских студија. Изабрани предмети могу да се налазе у неком од курикулума основних или мастер студија.

2956-doktorska-disertacija-teorijske-osnove-i-istrazivacki-kvalifikacioni-ispit