Докторски уметнички пројекат – теоријске основе и уметнички квалификациони испит

Циљ предмета

Циљ је да студенти одаберу методе и технике релевантне за писања завршног рада на
докторским академским студијама. Циљ је да дефинишу естетске референце и обликовне
узоре, те пројектују (испланирају) обликовне поступке и решења у вези докторског уметничког
пројекта.

Исход предмета

Студенти доказују опште компетенције у области мултимедијалног дизајна и дигиталне
уметности, али и компетенције из (других) специфичних области савремене уметности.
Дефинишу тему дисертације, те доказују оспособљеност за извођење докторског уметничког
пројекта. Критички промишљају и сувисло (писмено) образлажу сопствену уметничку праксу.
Овладавају техничко-методолошким поступцима писања теоријских радова.

Садржај предмета

Студијски истраживачки рад

Студенти дефинишу сопствене метатеоријске позиције и конципирају теоријско објашњење
докторског уметничког пројекта. Истражују и теоретизују теме релевантне за дисертацију.
Одређују теоријске диспозитиве (успостављају проблемске релације и дефинишу тему
пројекта). Граде интердисциплинарно детерминисан језик или дискурс релевантан за тему
докторског уметничког пројекта. Дефинишу обликовне узоре релевантне за дизајн штампане
форме дисертације, односно за графички дизајн докторског уметничког пројекта. Планирају
обликовне поступке и решења апропо докторског уметничког пројекта.

6360-doktorski-umetnicki-projekat-teorijske-osnove-i-umetnicki-kvalifikacioni-ispit