Doktorski umetnički projekat – teorijske osnove i umetnički kvalifikacioni ispit

Cilj predmeta

Cilj je da studenti odaberu metode i tehnike relevantne za pisanja završnog rada na
doktorskim akademskim studijama. Cilj je da definišu estetske reference i oblikovne
uzore, te projektuju (isplaniraju) oblikovne postupke i rešenja u vezi doktorskog umetničkog
projekta.

Ishod predmeta

Studenti dokazuju opšte kompetencije u oblasti multimedijalnog dizajna i digitalne
umetnosti, ali i kompetencije iz (drugih) specifičnih oblasti savremene umetnosti.
Definišu temu disertacije, te dokazuju osposobljenost za izvođenje doktorskog umetničkog
projekta. Kritički promišljaju i suvislo (pismeno) obrazlažu sopstvenu umetničku praksu.
Ovladavaju tehničko-metodološkim postupcima pisanja teorijskih radova.

Sadržaj predmeta

Studijski istraživački rad

Studenti definišu sopstvene metateorijske pozicije i koncipiraju teorijsko objašnjenje
doktorskog umetničkog projekta. Istražuju i teoretizuju teme relevantne za disertaciju.
Određuju teorijske dispozitive (uspostavljaju problemske relacije i definišu temu
projekta). Grade interdisciplinarno determinisan jezik ili diskurs relevantan za temu
doktorskog umetničkog projekta. Definišu oblikovne uzore relevantne za dizajn štampane
forme disertacije, odnosno za grafički dizajn doktorskog umetničkog projekta. Planiraju
oblikovne postupke i rešenja apropo doktorskog umetničkog projekta.

6360-doktorski-umetnicki-projekat-teorijske-osnove-i-umetnicki-kvalifikacioni-ispit