Енглески 2

Циљ и исход предмета

Овладавање граматичким структурама, проширивање вокабулара из области струке. Употреба стручног и
општег енглеског у академском и свакодневном животу.
Бавећи се стручним тесктовима, као и текстовима и темама из свакодневног живота, студенти развијају све
језичке вештине. Способни су да износе своје ставове о различитим темама везаним за свет рачунара,
академски и свакодневни живот, кроз дебате и презентације.

Теоријска настава

Обрада стручних текстова на енглеском језику и других облика техничке комуникације и анализа њихових
карактеристика. Проширивање фонда стручних речи уз усвајање најчешћих скраћеница. Настајање и
тумачење скраћеница. Употреба модалних глагола и неких фразалних глагола. Употреба герунда и
инфинитива. Употреба –инг клаузе за изражавање резултата радње. Анализа текстова из области
информационих технологија.

2906-engleski-2