Филм 2

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти овладају знањима и оперативним способностима за артикулацију својих
ауторских филмских идеја као и да се упознају са системом рада у филмским продукцијама.
Студенти разумеју процес производње филмског и аудиовизуелног дела (предпродукција, продукција,
постпродукција). Упознају се са свим секторима који чине филмску екипу (сектор режије, сектор
продукције, сектор камере, сектор монтаже, сцена, костим, светло). Науче да самостално произведу
независно филмско и аудиовизуелно дело кратког формата. Упознају се са медијем филма како са ауторског,
тако и са продукционог аспекта. Упознају се са делима великих филмских редитеља и у стању су да их
компаративно анализирају.

Теоријска настава

Настанак и развој филма и телевизије. Основне филмске конвенције (рампа, правило троугла, планови и
покрети камере и мизансцен). Филмски призор. Елипса и просторно-временска артикулација. Филм као
вишемедијско дело (синтеза драматургије, сценографије, музике, звука, фотографије и глуме). Филмске
форме и жанрови. Основе технологије филма и телевизије. Продукционо технолошки процес. Припрема
пројекта (буџет, избор локација, кастинг). Филмски аутори и њихова улога (тимски рад). Кратке форме
филма, телевизије и интернет видеа.

Практична настава

На вежбама се приказују различити филмски садржаји и врши њихова структурална и упоредна анализа.
Студенти уче поступке у видео продукцији, раде према сопственим сценаријима и реализују вежбе
различитих филмских садржаја. Настава се ослања на примере из историје филма, а посебно на анализу и
поређење поетика великих редитеља.

5718-film-2