Film 2

Cilj i ishod predmeta

Cilj učenja predmeta je da studenti ovladaju znanjima i operativnim sposobnostima za artikulaciju svojih
autorskih filmskih ideja kao i da se upoznaju sa sistemom rada u filmskim produkcijama.
Studenti razumeju proces proizvodnje filmskog i audiovizuelnog dela (predprodukcija, produkcija,
postprodukcija). Upoznaju se sa svim sektorima koji čine filmsku ekipu (sektor režije, sektor
produkcije, sektor kamere, sektor montaže, scena, kostim, svetlo). Nauče da samostalno proizvedu
nezavisno filmsko i audiovizuelno delo kratkog formata. Upoznaju se sa medijem filma kako sa autorskog,
tako i sa produkcionog aspekta. Upoznaju se sa delima velikih filmskih reditelja i u stanju su da ih
komparativno analiziraju.

Teorijska nastava

Nastanak i razvoj filma i televizije. Osnovne filmske konvencije (rampa, pravilo trougla, planovi i
pokreti kamere i mizanscen). Filmski prizor. Elipsa i prostorno-vremenska artikulacija. Film kao
višemedijsko delo (sinteza dramaturgije, scenografije, muzike, zvuka, fotografije i glume). Filmske
forme i žanrovi. Osnove tehnologije filma i televizije. Produkciono tehnološki proces. Priprema
projekta (budžet, izbor lokacija, kasting). Filmski autori i njihova uloga (timski rad). Kratke forme
filma, televizije i internet videa.

Praktična nastava

Na vežbama se prikazuju različiti filmski sadržaji i vrši njihova strukturalna i uporedna analiza.
Studenti uče postupke u video produkciji, rade prema sopstvenim scenarijima i realizuju vežbe
različitih filmskih sadržaja. Nastava se oslanja na primere iz istorije filma, a posebno na analizu i
poređenje poetika velikih reditelja.

5718-film-2