Графички пројекти

Циљ и исход предмета

Циљ изучавања предмета је стицање базичних знања у домену теорије и праксе графичког дизајна, односно
објашњење средстава и начина рада у домену графичког дизајна и индустријализоване графичке
производње.
Исход учења је сазнање о основним процесима и постулатима графичког дизајнирања. Студенти се
оспособљавају за употребу писама, илустрација или фотографија у областима утилитарне графике, а на бази
типографских, илустраторских и фотографских корелација. Студенти сазнају графичке технике и
технологије у распону од класичних штампарских алата и поступака до рачунарске припреме и
процесуирања штампе.

Теоријска настава

Појам и категорије графичког дизајна; Историја графичке делатности; Савремени стандарди графичке
производње; Софтверска и хардверска инфраструктура графичког дизајна и графичке производње;
Пројектовање графичких производа; Типографија, илустрација и фотографија као варијабле графичког
дизајнирања; Процеси штампе; Висока штампа; Дубока штампа; Равна штампа; Пропусна штампа;
Дигитална штампа, Стандарди квалитета штампарског отиска; Штампарске подлоге; Специјални
штампарски поступци и руковање штампарским материјалом; Класификација и карактеристике материјала
завршне графичке обраде; Завршна графичка обрада и обрадни поступци (резање, савијање, лепљење,
шивење).

Практична настава

Реализација вежби у распону од дизајнирања до штампе производа.

5711-graficki-projekti-1