Grafički projekti

Cilj i ishod predmeta

Cilj izučavanja predmeta je sticanje bazičnih znanja u domenu teorije i prakse grafičkog dizajna, odnosno
objašnjenje sredstava i načina rada u domenu grafičkog dizajna i industrijalizovane grafičke
proizvodnje.
Ishod učenja je saznanje o osnovnim procesima i postulatima grafičkog dizajniranja. Studenti se
osposobljavaju za upotrebu pisama, ilustracija ili fotografija u oblastima utilitarne grafike, a na bazi
tipografskih, ilustratorskih i fotografskih korelacija. Studenti saznaju grafičke tehnike i
tehnologije u rasponu od klasičnih štamparskih alata i postupaka do računarske pripreme i
procesuiranja štampe.

Teorijska nastava

Pojam i kategorije grafičkog dizajna; Istorija grafičke delatnosti; Savremeni standardi grafičke
proizvodnje; Softverska i hardverska infrastruktura grafičkog dizajna i grafičke proizvodnje;
Projektovanje grafičkih proizvoda; Tipografija, ilustracija i fotografija kao varijable grafičkog
dizajniranja; Procesi štampe; Visoka štampa; Duboka štampa; Ravna štampa; Propusna štampa;
Digitalna štampa, Standardi kvaliteta štamparskog otiska; Štamparske podloge; Specijalni
štamparski postupci i rukovanje štamparskim materijalom; Klasifikacija i karakteristike materijala
završne grafičke obrade; Završna grafička obrada i obradni postupci (rezanje, savijanje, lepljenje,
šivenje).

Praktična nastava

Realizacija vežbi u rasponu od dizajniranja do štampe proizvoda.

5711-graficki-projekti-1