Илустрација у дигиталној уметности

Циљ и исход предмета

Студенти се оспособљавају за употребу класичних и савремених медија илустровања у контексту дигиталне
уметности.
Предмет (као изборни) даје могућност да студенти оријентисани ка илустрацији стекну шири увид у
савремене тенденције илустровања, и то у контексту графичког оглашавања, анимације и дигиталне
уметности. Оријентишу са ка савременој софтверској и хардверској инфраструктури у домену илустрације.
Студенти утврђују или иновирају начине транспоновања класичног цртежа у векторску и растерску
графику, и раде на сукцесивним илустраторским серијама. Оспособљавају се за компаративну анализу
савремених тенденција. Посебно, студенти се оспособљавају за расправу појма ауторства у контексту
софтверски генерисане илустрације.

Теоријска настава

Илустрација у контексту нових медија (метамедија); Илустрација као метамедијска пракса; Специфичности
рада са софтверским алатима (извођење квалитета на основу стања базе података). Софтверска и хардверска
инфраструктура; Илустрација – утилитарна или авангардна уметност; Цртачко апстраховање и векторска
графика; Композитна дигитална слика и класично сликарство. Авангарда нових медија. Илустрација и
савремена уметност. Напредне функције програма Adobe Illustrator & Adobe Photoshop.

Практична настава

Кроз практичне вежбе (сукцесивне илустраторске опусе) студенти усавршавају илустраторске компетенције
у контексту графичког дизајна и дигиталне уметности.

5717-ilustracija-u-digitalnoj-umetnosti