Ilustracija u digitalnoj umetnosti

Cilj i ishod predmeta

Studenti se osposobljavaju za upotrebu klasičnih i savremenih medija ilustrovanja u kontekstu digitalne
umetnosti.
Predmet (kao izborni) daje mogućnost da studenti orijentisani ka ilustraciji steknu širi uvid u
savremene tendencije ilustrovanja, i to u kontekstu grafičkog oglašavanja, animacije i digitalne
umetnosti. Orijentišu sa ka savremenoj softverskoj i hardverskoj infrastrukturi u domenu ilustracije.
Studenti utvrđuju ili inoviraju načine transponovanja klasičnog crteža u vektorsku i rastersku
grafiku, i rade na sukcesivnim ilustratorskim serijama. Osposobljavaju se za komparativnu analizu
savremenih tendencija. Posebno, studenti se osposobljavaju za raspravu pojma autorstva u kontekstu
softverski generisane ilustracije.

Teorijska nastava

Ilustracija u kontekstu novih medija (metamedija); Ilustracija kao metamedijska praksa; Specifičnosti
rada sa softverskim alatima (izvođenje kvaliteta na osnovu stanja baze podataka). Softverska i hardverska
infrastruktura; Ilustracija – utilitarna ili avangardna umetnost; Crtačko apstrahovanje i vektorska
grafika; Kompozitna digitalna slika i klasično slikarstvo. Avangarda novih medija. Ilustracija i
savremena umetnost. Napredne funkcije programa Adobe Illustrator & Adobe Photoshop.

Praktična nastava

Kroz praktične vežbe (sukcesivne ilustratorske opuse) studenti usavršavaju ilustratorske kompetencije
u kontekstu grafičkog dizajna i digitalne umetnosti.

5717-ilustracija-u-digitalnoj-umetnosti