Internet stvari

Cilj i ishod predmeta

Sticanje znanja o karakteristikama interneta stvari (Internet of Things – IoT), tehnologijama, strukturi, protokolima i principima projektovanja ovih sistema, metodama za analizu postojećih rešenja, poređenju različitih rešenja i izboru optimalnih tehnologija i rešenja za izgradnju ovih sistema. Student poseduje znanja o IoT konceptu, metodologijama za projektovanje, tehnologijama koje se koriste za realizaciju ovih sistema u praksi. Prepoznaje različite tehnologije koji se koriste u ovim sistemima i može da objasni relacije između njih, kao i da definiše parametre koji bi se koristili u praktičnoj implementaciji. Može samostalno da analizira zadati problem i predloži rešenje koje uključuje izbor tehnologija, protokola, i uređaja.


Teorijska nastava

Definicija i koncept IoT sistema. Karakterisitke i fizički dizajn ovih sistema. Logički dizajn. Funkcionalni blokovi. Komunikacioni modeli i softverski interfejs. M2M. Tehnologije koje se koriste za izgradnju ovih sistema. Analiza protokola. Koncept virtuelnih mreža. Računarstvo u oblaku. Virtuelne mrežne funkcionalnosti i rešenja. Softverski definisane mreže. Mobilnost sistema. Bežične mreže-standardi i karakteristike. Arhitektura sistema. Novi koncepti i karakteristike protokola i uređaja. Servisi i njihove karakteristike. Upotreba senzora. Detekcija uređaja. Agregacija podataka. Projektovanje i implementacija IoT sistema. Sprega sa legacy sistemima. Automatizacija i praktična implementacija – pametna kuća, industrijska rešenja. IoT alati. Razvoj aplikacija.


Praktična nastava

Anliza IoT na praktičnim (realnim) primerima ’Case Study’- analiza dizajna, protokola i servisa, merenje parametara vezanih za implementaciju različitih tehnologija i rešenja. Projektovanje IoT sistema na bazi definisanih zahteva, korišćenjem različitih alata. Dizajn i razvoj aplikacija na bazi definisanih zahteva u definisanom okruženju. Analiza rešenja – pametni grad, industrijska rešenja, pametne kuće.

1 thought on “Internet stvari”

Comments are closed.