Концептуална уметност

Циљ предмета

Циљ је да студенти сазнају одлике и линије развоја концептуалне уметности. Циљ је да
дефинишу концептуални оквир сопствене уметничке праксе.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за концептуално мишљење (у контексту савремене уметности).
Одређују се према појму интуиције, узимајући да уметничко дело, као интуитивна и
концептуално интересантна игра, тражи луцидан захват апстраховања, а не обликовне
плеоназме. Концептуални рад узимају као медијски неограничен (отворен). Узимају да се
свако уметничко дело темељи на концептуалном поретку идеја. Посебно, одређују се према
хибридној и глобалној природи нових медија.

Садржај предмета

Теоријска настава

Протоконцептуализми; Игра као иронијски (дишановски и витгенштајновски) приступ
уметности; Концепт као идеја, појам, замисао, мисаони план, пројекат или програм;
Концептуална уметност као ауторефлексивни, аналитички, критички и прототеоријски покрет;
Флуксус; Јозеф Бојс; Минимална и постминимална уметност; Концептуална уметност;
Контексти и процедуре концептуалне уметности; Постконцептуална уметност;
Неоконцептуализам, симулационизам, неекспресионизам; Уметност у доба културе; Уметност
и кустоске праксе; Уметник, галерија, музеј; Контекстуално одређење значења уметности.
Југословнеска концептуална уметност.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце из историје концептуалне
уметности и дефинишу сопствене естетске позиције, односно креирају концептуални оквир
докторског уметничког пројекта. Врше примену резултата теоријских истраживања
концептуалне уметности на одређена подручја савремене (дигиталне) уметности.

6358-konceptualna-umetnost