Konceptualna umetnost

Cilj predmeta

Cilj je da studenti saznaju odlike i linije razvoja konceptualne umetnosti. Cilj je da
definišu konceptualni okvir sopstvene umetničke prakse.

Ishod predmeta

Studenti se osposobljavaju za konceptualno mišljenje (u kontekstu savremene umetnosti).
Određuju se prema pojmu intuicije, uzimajući da umetničko delo, kao intuitivna i
konceptualno interesantna igra, traži lucidan zahvat apstrahovanja, a ne oblikovne
pleonazme. Konceptualni rad uzimaju kao medijski neograničen (otvoren). Uzimaju da se
svako umetničko delo temelji na konceptualnom poretku ideja. Posebno, određuju se prema
hibridnoj i globalnoj prirodi novih medija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Protokonceptualizmi; Igra kao ironijski (dišanovski i vitgenštajnovski) pristup
umetnosti; Koncept kao ideja, pojam, zamisao, misaoni plan, projekat ili program;
Konceptualna umetnost kao autorefleksivni, analitički, kritički i prototeorijski pokret;
Fluksus; Jozef Bojs; Minimalna i postminimalna umetnost; Konceptualna umetnost;
Konteksti i procedure konceptualne umetnosti; Postkonceptualna umetnost;
Neokonceptualizam, simulacionizam, neekspresionizam; Umetnost u doba kulture; Umetnost
i kustoske prakse; Umetnik, galerija, muzej; Kontekstualno određenje značenja umetnosti.
Jugoslovneska konceptualna umetnost.

Studijski istraživački rad

Kroz studijski istraživački rad studenti analiziraju reference iz istorije konceptualne
umetnosti i definišu sopstvene estetske pozicije, odnosno kreiraju konceptualni okvir
doktorskog umetničkog projekta. Vrše primenu rezultata teorijskih istraživanja
konceptualne umetnosti na određena područja savremene (digitalne) umetnosti.

6358-konceptualna-umetnost