Квалитет софтвера

Циљ и исход предмета

Разумевање принципа квалитета софтвера и њихова примена на реалним софтверским пројектима, укључујући етички аспект софтвера, вредност и цену софтвера, као и моделе квалитета и сигурности. Студент је оспособљен да оцени квалитет софтвера, да изврши валидацију и верификацију конкретног софтверског пројекта кроз прецизно дефинисан процес ревизије.

Теоријска настава

Фундаментални концепти квалитета софтвера. Култура и етика софтверског инжењерства. Вредност и цена софтвера и њихова веза са квалитетом. Формални захтеви у оцени квалитета софтвера. Аспекти квалитета софтвера пре почетка његове реализације. Аспекти квалитета софтвера у току планирања и реализације софтверског пројекта. Оцена квалитета у односу на величину пројекта. Аспекти квалитета у току животног циклуса софтвера. Осигурање и побољшање квалитета софтвера. Сигурност софтвера. Процес управљања квалитетом софтвера. Тестирање софтвера. Верификација и валидација софтвера. Ревизија софтвера. Практични аспекти квалитета софтвера. Карактеризација дефекта софтвера. Технике за оцену квалитета софтвера. Поузданост софтвера. Мера квалитета софтвера. Међународни стандарди у оцени квалитета софтвера.

Практична настава

Студија случаја анализе квалитета изабраног софтвера према принципима и елементима обрађеним у оквиру теоретске наставе. Коришћење савремених софтверских окружења и алата за тестирање и оцену квалитета софтвера. Тестирање различитих врста софтвера (веб оријентисаних, десктоп апликација, мобилних апликација, сервиса) применом изабраних алата (пример: Selenium, Ranorex, Sahi, TestingWhiz).

2981-kvalitet-softvera