Математичко моделовање полупроводничких компоненти

Физика полупроводника. Плупроводнички кристали. Апроксимације средње брзине и ефективне масе елктрона. Полупроводничка статистика. Класични кинетички транспортни модели. Лиувилова једначина. Једначина Валасова. Болцманова једначина. Квантни кинетички транспортни модели. Вигнерова једначина. Квантна једначина Валасова и квантна Болцманова једначина. Од кинетичког ка моделу динамике флуида. Дрифт-дифузиона једначина: први извод. Дрифт-дифузиона једначина: други извод. Хидродинамичке једначине. Model сферне хармонијске експанзије. Ограничења времена релаксације. Дрифт-дифузионе једначине. Стање термалне равнотеже и гранични услови. Статичке струјно-напонске карактеристике диоде. Нумеричка дискретизација стационарних једначина. Једначине енергетског транспорта. Симетризација и ентропија. Дрифт-дифузиона формулација. Од кинетичких модела до модела квантне хидродинамике.

2973-matematicko-modelovanje-poluprovodnickih-komponenti