Microsoft tehnologije za pristup podacima

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje znanje o karakteristikama i načinu funkcionisanja Majkrosoftovog eko-sistema
za pristup podacima (ADO.NET, EF), kao i ovladavanje tehnikama bitnim za projektovanje i realizaciju
.NET aplikacija za pristup podacima.
Po završetku kursa, student ima osnovna i napredna znanja i veštine o raznovrsnim pojmovima,
pristupima i programskim okvirima u analizi i korišćenju sistema podataka koje obezbeđuju
Majkrosoftove tehnologije i tehnike za rad sa podacima. Znanje i veštine se ogledaju u pisanju
programskog koda za rad sa podacima i korišćenje Visual Studio razvojnog okruženja.

Teorijska nastava

Arhitektura Majkrosoftovih tehnologija za pristup podacima: ADO.NET, Entity Framework, LINQ.
Dobavljači podataka. Konekcije. Komande. Adapteri. Transakcije. Koncept razvezanih podataka. Koncept
mapiranja relacionih podataka u objekte (ORM). Arhitektura Entity Framework-a. Entity Data Model.
Familija LINQ dobavljača podataka. Čitanje i pisanje XML podataka.

Praktična nastava

Povezivanje sa izvorima podataka, uključujući baze i druge formate podataka: SQL Server, Access, Oracle,
OLE DB, ODBC, MySQL, XML. Klase Connection, Command, DataAdapter. Skupovi podataka: DataReader,
DataSet. Rad sa klasama DataTable, DataView, DataColum, DataRow, DataRelation. Filtriranje, sortiranje,
ograničenja. Korišćenje Entity Framework za interakciju sa skladištima podataka. Izgradnja Entity
Framework modela pomoću grafičkih alata u Visual Studio okruženju. Analiza informacija preko
različitih LINQ provajdera: LINQ 2 Objects, LINQ 2 SQL, LINQ 2 DataSets, LINQ 2 XML, LINQ 2 Entities,
Parallel LINQ. Povezivanje podataka sa Windows i veb aplikacijama i prikaz u tekstualnim i grafičkim
komponentama.

2928-microsoft-tehnologije-za-pristup-podacima