Microsoft технологије за приступ подацима

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знање о карактеристикама и начину функционисања Мајкрософтовог еко-система
за приступ подацима (ADO.NET, EF), као и овладавање техникама битним за пројектовање и реализацију
.NET апликација за приступ подацима.
По завршетку курса, студент има основна и напредна знања и вештине о разноврсним појмовима,
приступима и програмским оквирима у анализи и коришћењу система података које обезбеђују
Мајкрософтове технологије и технике за рад са подацима. Знање и вештине се огледају у писању
програмског кода за рад са подацима и коришћење Visual Studio развојног окружења.

Теоријска настава

Архитектура Мајкрософтових технологија за приступ подацима: ADO.NET, Entity Framework, LINQ.
Добављачи података. Конекције. Комaнде. Адаптери. Трансакције. Концепт развезаних података. Концепт
мапирања релационих података у објекте (ОРМ). Архитектура Entity Framework-а. Entity Data Model.
Фамилија LINQ добављача података. Читање и писање XML података.

Практична настава

Повезивање са изворима података, укључујући базе и друге формате података: SQL Server, Access, Oracle,
OLE DB, ODBC, MySQL, XML. Кlase Connection, Command, DataAdapter. Скупови података: DataReader,
DataSet. Рад са класама DataTable, DataView, DataColum, DataRow, DataRelation. Филтрирање, сортирање,
ограничења. Коришћење Entity Framework за интеракцију са складиштима података. Изградња Entity
Framework модела помоћу графичких алата у Visual Studio окружењу. Анализа информација преко
различитих LINQ провајдера: LINQ 2 Objectс, LINQ 2 SQL, LINQ 2 DataSets, LINQ 2 XML, LINQ 2 Entities,
Parallel LINQ. Повезивање података са Windows и веб апликацијама и приказ у текстуалним и графичким
компонентама.

2928-microsoft-tehnologije-za-pristup-podacima