Multimedijalni projekti

Cilj i ishod predmeta

Cilj učenja predmeta je da se studenti uvedu u oblast multimedijalnog dizajna putem analiziranja i praktične primene različitih odnosa slike, pokreta, zvuka, videa i teksta.

Studenti razumeju proizvode koji su strukturisani kao multimediji i imaju temporalnu formu. To su proizvodi koji se morfološki određuju načinom korišćenja, odnosno simultanim i kreativnim učešćem (participacijom) više korisnika.

Teorijska nastava

Teoretska nastava podrazumeva upoznavanje sa istoriski razvojem animiranih multimedijalnih sekvenci, analiziranje različitih primera u cilju boljeg razumevanja oblasti. Teoretska nastava takođe podrazumeva upoznavanje osnovnih principa animacije i drugih postupaka u cilju izrade atraktivnih i izražajnih animiranih sekvenci.

Praktična nastava

Praktična nastava podrazumeva primenu širokog spektra alata i postupaka potrebnih za realizaciju multimedijalnih animiranih projekata kombinovanjem slike, pokreta, zvuka, videa i teksta.

5714-multimedijalni-projekti