Мултимедијални рачунарски системи 2

Циљ и исход предмета

Упутити студенте у функционисање сложенијих мултимедијалних рачунарских система, превасходно као
глобалних мултимедијалних платформи. Предмет Мултимедијални рачунарски системи 2 (уз предмет Филм
и мултимедија и предмет 3D анимација) треба да пружи знања неопходна за реализацију уметничких и
комерцијалних пројеката који користе веб као медиј дистрибуције, по узору на глобалне мултимедијалне
платформе као што су YouTube, Apple Music, Netflix и други.
Студент може да учествује у развоју читавог низа системских и апликативних решења из домена
мултимедијалних информационих система. У стању је да осмисли и креира софтверску и хардверску
инфраструктру за потребе мултимедијалних садржаја, као и да осмисли и креира саме садржаје који ће се
посредством поменуте инфраструктуре приказивати и/или дистрибуирати. У стању је да квалитетно
презентује и понуди дизајниране мултимедијалне садржаје.

Теоријска настава

Мултимедијалне апликације средње величине; Мултимедијални садржај као актива у дигиталној
трансформацији; Велике мултимедијалне апликације; Дејта центри; Садржај-дистрибутивна мрежа; Видео
стриминг концепти и платформе YouTube, Netflix, Apple Music. аудио и видео стриминг у контексту
мобилних мрежа; Основи аутоматске анализе мултимедијалних садржаја; Претраживање мултимедијалних
садржаја; Уочавање образаца у мултимедијалним садржајима; Могућности примене аутоматске анализе
мултимедијалних садржаја у мултимедијалном дизајну.

Практична настава

У практичној настави се на примерима студенти обучавају за коришћење доступних платформи и практичну
примену техника које изучавају на теоријског настави.

5731-multimedijalni-racunarski-sistemi-2