Нумеричка линеарна алгебра

Линеарни потпростори. Карактеристичне вредности и карактеристични вектори. Формуле за матричну инверзију. Матрични рачун. Кронекеров производ и Кронекерова сума. Инваријантни потпростори. Векторске норме и матричне норме. Сингуларна декомпозиција. Генерализоване инверзије. Квадратне форме и дефинитне матрице. Матричне функције. Полиномске матрице. Матрична једначина Љапунова и Рикатија. Ортогоналне трансформације. Израчунавање Шурове и Жорданове форме. Кондиционирање и нумеричка стабилност. Грешке заокруживања. Квадратна оптимизација.

2942-numericka-linearna-algebra