Numerička linearna algebra

Linearni potprostori. Karakteristične vrednosti i karakteristični vektori. Formule za matričnu inverziju. Matrični račun. Kronekerov proizvod i Kronekerova suma. Invarijantni potprostori. Vektorske norme i matrične norme. Singularna dekompozicija. Generalizovane inverzije. Kvadratne forme i definitne matrice. Matrične funkcije. Polinomske matrice. Matrična jednačina Ljapunova i Rikatija. Ortogonalne transformacije. Izračunavanje Šurove i Žordanove forme. Kondicioniranje i numerička stabilnost. Greške zaokruživanja. Kvadratna optimizacija.

2942-numericka-linearna-algebra