Одржавање и реинжењеринг софтвера

Циљ и исход предмета

Упознавање са природом и потребом за одржавајем софтвера. Усвајање метода и одговарајуће метрике, разумевање управљања променама и потребе за реинжењерингом током животног циклуса. Успешно коришћење разних стандарда, модела, метода и техника одржавања и реинжењеринга софтвера.

Теоријска настава

Дефиниције и технике. Поправка грешака, побољшање дизајна, имплементација проширења, интерфејс са другим системима, прилагођавање програма за различит хардвер и софтвер. Легалност софтвера, одржавање и софтверске модификације, усавршавање постојећих функција, спречавање деградације софтверских перформанси. Категорије одржавања (корективно одржавање, адаптивно одржавање, перфективно одржавање, превентивно одржавање). Реинжењеринг. Инверзно инжењерство. Техничка питања (ограничено разумевање, тестирање, анализа утицаја, одређивање опсега промена ради планирања и имплементације; развој пецизних оцена ресурса; анализа цене/добити код захтеване промене; комуникација са другима у вези са комплексношћу промене; подрживост). Управљачка питања (усклађивање са организационим субјектима, особљем, процесом; организациони аспекти одржавања, outsourcing). Цена одржавања (процена цене, параметарски модели, искуство). Мерења у одржавању софтвера (специфичне мере, могућност анализе, променљивост, стабилност, тестабилност). Процеси одржавања (имплементација процеса, проблем и анализа модификације, модификација имплементације, миграција, повлачење софтвера). Активности одржавања (јединствене активности, транзиција, модификациони захтев прихватања /одбијања, модификациони захтев и извештаји хелп-деска, софтверска подршка, уговарање сервисног нивоа). Активност планирања, пословно планирање (организациони ниво), планирање одржавања (транзициони ниво), планирање верзије (софтверски ниво), захтев планирања индивидуалне софтверске промене (захтевни ниво), концептуални документ одржавања, границе одржавања софтвера, адаптација процеса одржавања.

Практична настава

Решавање конкретних проблема одржавања софтвера уз употребу стандарда IEEE/ISO/IEC 14764-2021.

1 thought on “Одржавање и реинжењеринг софтвера”

Comments are closed.

2982-odrzavanje-i-reinzenjering-softvera