Оптичке комуникације

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знања о: карактеристикама оптичког преноса; архитектури и карактеристикама оптичких компоненти; карактеристикама преноса информација оптичким влакнима; архитектури и карактеристикама приступних, metro и core оптичких мрежа; принципима дизајна и моделовања оптичких мрежа и система.
По завршетку курса студент поседује знања о принципима, карактеристикама, и концептима везаним за пренос информација оптичким влакнима, карактеристикама и архитектури оптичких компоненти; карактеристикама и архитектури различитих оптичких система преноса, интеграцији оптичких мрежа и система са другим технологијама, дизајну и моделовању оптичких коменти и система. Може самостално да анализира и интегрише оптичке компоненте у различите мрежне сценарије; да анализира перформансе система који садржи различите оптичке компоненте; да пројектује оптички систем на бази дефинисаних захтева као и све потребне компоненте и њихове карактеристике.

Теоријска настава

Карактеристика оптичких влакана (опис, карактеристике преноса, таласне дужине, хроматаска дисперзија, поларизациона мод-дисперзија (Polarization Mode Dispersion), дисперзија, губици у оптичким влакнима, нелинарни оптички ефекти. Оптички предајници – LED диоде, полупроводни ласери, контрола модова, карактериситке ласера, архитектура предајника. Оптички пријемници – стандардни фото-детектори, дизајн пријемника, шум пријемника, осетљивост пријемника, опадање осетљивости, перформансе пријемника. Системи са више канала, WDM Lightwave системи, WDM компоненте, WDM системске перформансе, Time-Division Multiplexing системи (TDMA), мултиплексирање носиоца, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Code-Division Multiplexing (CDMA), кохерентни системи, модулације, поларизација, BER и осетљивост пријемника, перформансе система, технологије за оптички пренос, оптичке мреже, приступне мреже, metro мреже, core мреже, методологије за пројектовање оптичких мрежа, анализа захтева и дефинисање параметара преноса, моделовање оптичких система.

Студијски истраживачки рад

Пројектовање оптичких компоненти на бази дефинисаних захтева, избор система за пренос и дефинисање параметара преноса у реалним условима; Моделовање компоненти; Анализа захтева дефинисаних у оквиру студије случаја – анализа захтева и окружења. Избор алата за пројектовање и методологије за пројектовање. Моделовање система. Пројектовање различитих оптичких система на бази дефинисаних захтева. Анализа опција за интеграцију оптичких система са другим технологијама и типовима мрежа.

6068-opticke-komunikacije