Организација рачунара

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је упознавање студената са органиазцијом рада рачунара те разумевању рада и организације
рачунарског система. Студенти треба да савладају проблематику бројних система, представљања бројева у
рачунару, организацију функција рачунара као целине као и организацију компоненти рачунарског система
као и трендове развоја рачунара.
По завршетку курса, студент има знања о основним појмовима из подручја организације рачунара као
основу језгре рачунарства, еволутивне токове развоја рачунара, да има увид у примену начина обраде
података на дигиталним рачунарима, органиазцију компоненти и начине међусобног повезивања
компоненти рачунарског система.

Теоријска настава

Увод у рачунаре и рачунарске системе. Еволуција и развојни трендови у рачунарству. Историјат развоја
информационих технологија. Бројчани системи. Запис података у рачунару. Запис бројева у фиксном зарезу.
Запис целих бројева. Запис бинарно кодираних декадних бројева. Запис бројева у покретном зарезу.
Стандарди за запис бројева у покретном зарезу. Аритметичке операције са бројевима у фиксном и
покретном зарезу. Алгоритми извођења аритметичких операција. Запис бројева помоћу остатака и
означених логаритама. Запис ненумеричких података. Логичке основе обраде података. Фон Нојманова
машина. Принципи функционисања дигиталних рачунара. Ток података у рачунару. Микропроцесори.
Скупови процесорских инструкција. Магистрале. Кеш меморија. Унутрашња меморија. Спољашња
меморија. Улазно/излазни уређаји. Откривање и корекција грешака. Вишепроцесорски системи и системи са
више језгара.

Практична настава

Рачунарска аритметика. Централни процесор. Скуп инструкција. Типови магистрала, синхрона и асинхрона
магистрала, операције, арбитража, примери. Унутрашња меморија: врсте, карактеристике, хијерархија,
имплементација, преплитање, повезивање. Кеш: намена, принципи, врсте пресликавања, политике писања и
замењивања, унапређења. Повезивање са улазно-излазним уређајима: принципи, технике, контролери, DMA,
систем прекида, примери. Симболички машински језик. Превођење, учитавање и извршавање програма.
Дијагностички алати и дијагностичке процедуре. Испитивање перформанси рачунара. Инсталација,
оптимизација и надоградња оперативних система.

2901-organizacija-racunara